Cay 3

Tiếng Việt: asdadd Cay 3

xxx

Phân loại:
Đặc tính:
Tên khoa học: das
Họ:
Chi:
Tên tiếng Anh:  dsad
Chiều cao: 
do
Nhiệt độ:  333
Khoảng cách: 
444
Số ngày nẩy mầm:  22
Gieo Trồng: 
xxx
Thời gian trồng: